Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

1.1. In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

Top-fotoalbum B.V. gevestigd aan de Maaseikerweg 1a, 6114 JN te Susteren.

Koper: de natuurlijke persoon/personen of rechtspersoon/personen die aan Top-fotoalbum opdracht heeft/hebben verstrekt tot het vervaardigen van een afbeelding op doek en opgespannen op een houten frame van een door koper te overhandigen afbeelding.

Bescheiden: alle door koper aan Top-fotoalbum ter beschikking gestelde zaken, waaronder gegevens, gegevensdragers en foto’s, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door Top-fotoalbum vervaardigde gegevensdragers, materiaal en foto’s;

Overeenkomst: elke afspraak tussen koper en Top-fotoalbum tot het verrichten van werkzaamheden door Top-fotoalbum ten behoeve van koper, conform hetgeen is overeengekomen.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen Top-fotoalbum en de koper gesloten overeenkomsten.
2.2 Top-fotoalbum sluit uitdrukkelijk de toepasselijkheid van (levering)voorwaarden van de koper uit, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2.3 Aanvullingen op of afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden slechts indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door Top-fotoalbum zijn aanvaard. De overige bepalingen van deze algemene voorwaarden blijven in die situatie onverminderd van kracht.
2.4 De koper aanvaardt door zijn digitale bestelling deze leveringsvoorwaarden en verklaart zich met de inhoud daarvan bekend, mits de voorwaarden van Top-fotoalbum op de juiste wijze aan de koper bekend zijn gemaakt.

Artikel 3: Overeenkomsten/aanbiedingen

3.1 Alle aanbiedingen worden gedaan in euro’s en inclusief BTW, emballage en andere door de overheid opgelegde heffingen, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.
3.2 De door Top-fotoalbum gedane aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en van algemene aard, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
3.3 Een overeenkomst met Top-fotoalbum komt tot stand wanneer koper via de website en het digitale bestelformulier van Top-fotoalbum één of meerdere producten heeft besteld en van Top-fotoalbum langs elektronische weg of anderszins de bevestiging van de bestelling heeft ontvangen.
3.4 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen en/of toekomstige opdrachten.
3.5 Wij doen onze uiterste best om de gegevens op deze website actueel te houden. Het is echter niet uit te sluiten dat informatie niet juist, onvolledig en/of niet actueel is. Wij aanvaarden hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.
3.6 Indien er een verschil is tussen de prijzen op de website en de prijzen in het bestelsysteem, gelden altijd de prijzen van het bestelsysteem.

Artikel 4: Overmacht

4.1 Wanneer door overmacht niet kan worden geleverd conform de overeenkomst zal Top-fotoalbum dit de koper zo snel als mogelijk met schriftelijke bevestiging berichten, zonder tot betaling van enige schadevergoeding gehouden te zijn.
4.2 Top-fotoalbum kan in geval van overmacht, na overleg met de koper, de overeenkomst beëindigen, dan wel de levering opschorten, tot aan het tijdstip waarop de overmachtsituatie ophoudt te bestaan.
4.3 In geval de opschorting van levering meer dan 30 werkdagen vertraging ondervindt, is de koper bevoegd per aangetekend schrijven aan Top-fotoalbum mede te delen de koopovereenkomst als beëindigd te beschouwen, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding van Top-fotoalbum jegens de koper bestaat.
4.4 Tekortkomingen van Top-fotoalbum in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan haar worden toegerekend indien zij niet te wijten zijn aan haar schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst, of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen.
4.5 Als overmacht en/of crediteurverzuim worden beschouwd de hieronder genoemde en soortgelijke omstandigheden. 1) Te late of kwalitatief onacceptabele levering van materiaal (digitale foto, afbeelding) van koper. 2) Te late of kwalitatief onacceptabele levering van één of meer toeleveranciers. 3) Gedeeltelijke of gehele stagnatie of storing in het productieapparaat, of werkstakingen of uitsluitingen, in het bedrijf of in dat waarvan goederen of grondstoffen en producten worden betrokken. 4) Rellen of andere ongeregeldheden die een tijdige levering op grond van de overeenkomst hinderen.
4.6 De bovengenoemde en andere soortgelijke omstandigheden worden aangemerkt als niet aan Top-fotoalbum toe te rekenen en geven de koper geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of tot schadevergoeding.

Artikel 5: Levering, leveringstermijn, risico-overgang en zichttermijn

5.1 De koper is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van de krachtens de overeenkomst door Top-fotoalbum te leveren producten. De koper zal ook zonder daartoe te zijn aangemaand in verzuim zijn indien hij de af te leveren producten weigert in ontvangst te nemen.
5.2 De tarieven van Top-fotoalbum zijn gebaseerd op levering uitsluitend in Nederland en België. � �
5.3 Koper dient het afleveradres, hetgeen geen postbusnummer mag zijn, duidelijk en juist door te geven aan Top-fotoalbum. Schade die Top-fotoalbum lijdt tengevolge van het doorgeven van een fout adres door koper aan Top-fotoalbum komt volledig voor rekening en risico van koper.
5.4 Een door Top-fotoalbum opgegeven termijn van levering zal zoveel mogelijk in acht worden genomen maar is geen fatale termijn en heeft slechts een indicatieve strekking, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige aflevering zal Top-fotoalbum in overleg treden met koper over de gewijzigde leveringstermijn.
5.5 De binding van Top-fotoalbum aan een vooraf expliciet overeengekomen fatale termijn vervalt indien de koper daarna wijzigingen in de opdracht aanbrengt, tenzij de geringe betekenis van de wijziging Top-fotoalbum in redelijkheid niet noodzaakt tot wijziging van de aanvankelijk door Top-fotoalbum aangegeven leveringstermijn.
5.6 Het risico van verlies of beschadiging van de door Top-fotoalbum te leveren producten gaat op koper over op het moment dat deze producten feitelijk aan koper worden geleverd en in de macht van koper of een door hem aan te wijzen derde worden gebracht.
5.7 Top-fotoalbum is niet aansprakelijk voor eventuele schade die koper zou kunnen leiden als gevolg van het niet (op overeengekomen afleverdatum) leveren.
5.8 Voor onze producten geldt (zoals in de Koop op Afstand aangegeven is) geen herroepingrecht, daar onze producten speciaal voor u op maat worden gemaakt en de producten van persoonlijke aard zijn.
5.9 Het recht van retour geldt niet voor aankopen van zaken die:

tot stand gebracht zijn overeenkomstig specificaties van koper;
duidelijk persoonlijk van aard zijn;
door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
die speciaal, op bestelling zijn gemaakt en zijn derhalve maatwerk.
Maatwerk valt buiten dit recht.

Artikel 6: Aanlevering te verwerken foto/digitale informatie

6.1 Koper verklaart zich bekend met het productieproces ter vervaardiging van het product.
6.2 Koper kan geen productkwaliteit aansprakelijkheid doen gelden die voortkomt uit het gebruik en/of de toepassing van de aangeleverde informatie.
6.3 Het uitvoeren van de opdracht door Top-fotoalbum kan met zich meebrengen dat er werken in de zin van de Auteurswet 1912 of andere rechten van intellectuele eigendommen worden verveelvoudigd dan wel openbaar worden gebruikt. Openbaarmaking, verveelvoudiging en of gebruik van dergelijke werken (bijvoorbeeld foto’s, schilderijen, tekeningen, beeldmerken) mogen slechts geschieden met toestemming van de rechthebbende. Koper staat er voor in dat hij of zij bevoegd is om Top-fotoalbum opdracht te geven een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging te laten vervaardigen en vrijwaart Top-fotoalbum terzake volledig.
6.4 Top-fotoalbum verklaart naar beste kunnen het materiaal te gebruiken voor haar productie, zonder enige garantieverplichting. Koper aanvaardt dat door de productiemethode van Top-fotoalbum de eigenschappen van het te verveelvoudigen materiaal kunnen wijzigen, zoals kleur, contrast, helderheid, scherpte en grafische weergave.

***Belangrijk***

 Bij deze geeft u aan bekend te zijn met het feit dat vanwege productietechnische redenen er 3 mm meer of minder afgesneden kan worden vanaf de rode rand. Tevens bent u ervan op de hoogte dat er bij de cover een marge is van 10 mm.